Read more about the article ทำความเข้าใจกฎหมายใหม่ในการขายของออนไลน์
กฎหมายใหม่ของการขายของออนไลน์ คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ต้องมีการประกาศราคาสินค้าให้ชัดเจนผ่านทางช่องทางขายของตามสื่อโซเชียลมีเดีย

ทำความเข้าใจกฎหมายใหม่ในการขายของออนไลน์

            การขายของออนไลน์ เป็นอาชีพที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกับอาชีพอื่นเพื่อความเรียบร้อยและมีขอบเขตในการขายแม้จะเป็นงานอิสระก็ตาม ล่าสุดก็ได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2563 เรื่อง การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (5) มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของการขายของออนไลน์ วันนี้คุณได้อ่านและปฏิบัติตามแล้วหรือยัง? กฎหมายใหม่การขายของออนไลน์ด้านการประกาศราคา            กฎหมายใหม่ของการขายของออนไลน์ด้านการประกาศราคา คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์ต้องมีการประกาศราคาสินค้าให้ชัดเจนผ่านทางช่องทางขายของตามสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ…

0 Comments

End of content

No more pages to load